1 INNLEDNING

Skrevet av Sivilrett.no 1. september 2017

Statens sivilrettsforvaltnings rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp fremstiller hovedreglene i rettshjelploven. Det omtaler også gjeldende praksis på sentrale områder. Rundskrivet erstatter Justisdepartementets rundskriv G-12/05 om fri rettshjelp. For en mer detaljert fremstilling vises det bl.a. til St.meld. nr. 25 (1999-2000) om fri rettshjelp, Ot.prp. nr. 91 (2003-2004) om lov om endringer i lov om fri rettshjelp, Innst. O. nr. 43 (2004-2005). Videre vises det til senere endringer i Ot.prp. nr. 24 (2004-2005) om lov om endringar i lov 13.6.1980 nr. 35 om fri rettshjelp, Ot.prp. nr. 27 (2005-2006) og Prop. 14 L (2016-2017) samt Innst. 98 L (2016-2017). I tillegg vises det til Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte) og Prop. 143 L (2014–2015) om internasjonal barnebortføring.