4 ØKONOMISKE VILKÅR

Skrevet av Sivilrett.no 1. september 2017

Rettshjelploven tar i hovedsak sikte på å yte hjelp til personer som ikke selv har økonomisk evne til å betale for juridisk bistand, jf. § 1. Av den grunn er det bestemt at fri rettshjelp som hovedregel bare gis til dem som har formue og inntekt under bestemte grenser. Gjeldende inntekts- og formuesgrenser er fastsatt i rettshjelpforskriften § 1-1. Inntektsgrensen (brutto) er pr. 1.1. 2017 kr. 246 000 for enslige og kr. 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, mens fomuesgrensen (netto) er kr. 100 000.

Reglene om inntekts- og formuesgrenser gjelder ikke i de tilfeller hvor fri rettshjelp innvilges uten behovsprøving dvs. uten hensyn til søkerens økonomi, jf. § 11 første ledd, § 16 første ledd og § 17 tredje ledd.