Ikke økonomiske vilkår for fri rettshjelp

Skrevet av Advokat.mobi 2. januar 2017

Fri rettshjelp gis som hovedregel kun til personer, og ikke også til selskaper (bedrifter) og organisasjoner, men kan unntaksvis innvilges til ideelle sammenslutninger dersom særlige grunner skulle tilsi dette.

For personer bosatt i utlandet må vedkommendes problem ha særlig tilknytning til Norge, og det må foreligge behov for å engasjere advokat her i landet.
Utgifter til rettshjelp ved utenlandsk domstol eller forvaltningsorgan dekkes som hovedregel ikke - det vil si at unntak kan gjøres når særlige grunner taler for det.

Fri rettshjelp omfatter ikke bistand som dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på annen måte, herunder gjennom:
- oppnevning av forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker etter straffeprosessloven,
- private forsikringer som omfatter rettshjelp,
- når part i forvaltningssak kan få dekket saksomkostninger til å få vedtak endret til egen fordel,
- etablerte offentlige service- og rådgivningskontorer,
- det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt
(til eksempel anses advokatbistand unødvendig i forhold til krav om barnebidrag), 
- medlemskap i foreninger og lag,
- private eller offentlige rettshjelpsordninger i andre land.
Ved rettssaker kan fri rettshjelp også avslås fordi det anses urimelig at det offentlige skal betale for advokatbistand.