Saker med behovsprøving

Skrevet av Advokat.mobi 2. januar 2017

I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.

I følgende tilfeller gjelder inntekts- og formuesbegrensninger for å kunne få innvilget fri rettshjelp, samt oppkreves egenandel: 

ARBEID
- Avskjed (krav om at arbeidsforholdet består og/eller erstatning).
- Oppsigelse (ikke egen).

(Fri rettshjelp gis ikke i saker som kun gjelder krav om oppgjør av lønn og feriepenger.)

BARN 
Foreldreansvar.
Daglig omsorg (spørsmål om hvem av foreldrene barn skal bo fast sammen med).
Samværsrett, og rett til opplysninger om barnet. 

Forelder som har fått sitt barn ulovlig bortført fra Norge kan innvilges fri rettshjelp. 

BOLIG 
Oppsigelse eller utkastelse fra bolig som leietaker bebor, herunder slike saker for husleietvistutvalget.

(Fri rettshjelp gis ikke til utleier, men kun til leietaker)

EKTESKAP mv
Saker om inngåelse og oppløsning av ekteskap, med unntak for rettsråd om separasjon og skilsmisse.
Rettsråd (men ikke sakførsel) om formuesforholdet mellom ektefeller, herunder (privat og offentlig) felleseieskifte og skiftetvister. 
Saker om bidrag og pensjon etter separasjon og skilsmisse.
Tilsvarende saker for registrert partnerskap og registrerte partnere.

ERSTATNING
Erstatning for personskade.
Erstatning for tap av forsørger.
Søknad til kontoret for voldsoffererstatning og klage til Erstatningsnemnda for voldsofre.
(Skadevolder er ikke prioritert)
Det gis normalt ikke fri rettshjelp i saker for Norsk Pasientskadeerstatning, og det føres også en restriktiv praksis for så vidt gjelder billighetserstatning fra staten.

SAMBOERFORHOLD
Saker om rett til felles bolig og innbo ved brudd mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen. 
Økonomisk oppgjør ved oppløsning av samboerforhold mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen.

TRYGD 
- Fritt rettsråd i klagesak etter Folketrygdloven.
- Fri sakførsel i ankesak for Trygderetten. 

YTTERLIGERE
- Sak som er tatt opp til behandling av den europeiske menneskerettighetsdomstol.
  (Det kan eventuelt innvilges fritt rettsråd selv om de økonomiske vilkår ikke er oppfylt, dersom utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon.)

I andre saker kan det unntaksvis innvilges behovsprøvd fri rettshjelp under skjønnsvurdering av om "saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad". Ved vurderingen legges det vekt på om saken har likhetstrekk med de prioriterte sakene.