Økonomiske vilkår

Skrevet av Advokat.mobi 2. januar 2017

I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser. I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert uten behovsprøving.

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto månedsinntekt over kr 20 500 (årsinntekt over kr 246 000), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger kr 30 750 (samlet årsinntekt overstiger kr 369 000). Det gis som hovedregel heller ikke fri rettshjelp i behovdsprøvde saker hvis søker/søkers husstand har netto ligningsformue over kr 100 000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig av normal verdi og driftsmidler i personlig næringsdrift. Det kan i enkelttilfeller dispenseres fra de økonomiske grensene, men i praksis dispenseres det svært  sjelden dersom inntektsoverskridelse er større enn kr 20 000, og også for lavere inntektsoverskridelser føres det en restriktiv dispensasjonspraksis.

Personer i husstand med brutto årlig inntekt kr 100 000 og større, som søker og mottar fri rettshjelp, må i behovsprøvde saker betale en egenandel når bistanden overstiger 2 timer. Aktuelle egenandeler ved fritt rettsråd og fri sakførsel er henholdsvis kr 1020, og (25%) inntil kr 8160. Egenandelene innkreves av den (advokat/rettshjelper) som yter rettshjelpen, og inngår som erstatning for redusert salæroppgjør med aktuell egenandel til vedkommende fra Staten. Advokaten/rettshjelperen har rett til å kreve egenandelen forskuddsbetalt fra klienten. Det foreligger ikke mulighet til å søke (fylkesmann/domstol) om å få fastsatt egenandel ettergitt eller redusert.

For personer/husstander med bruttoinntekt under kr 100 000 vil fri rettshjelp alltid være helt gratis. Fri rettshjelp vil også alltid være helt gratis i de sakstyper hvor det innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold, dvs i saker uten behovsprøving.

Bevilling til fri rettshjelp kan eventuelt trekkes tilbake dersom (fra og med) søkerens økonomiske stilling bedres vesentlig før rettshjelpen er avsluttet, men det at en arbeidsledig får jobb anses i så måte ikke som tilstrekkelig grunn. Det foreligger for øvrig hjemmel i rettshjelploven for at det offentlige kan kreve refusjon av aktuelle utgifter til fri rettshjelp hos rettshjelpmottaker som har fått sin økonomiske stilling vesentlig bedret gjennom rettshjelpbistanden, for eksempel dersom det er oppnås vesentlig erstatning i oppsigelsessak etter arbeidsmiljøloven.