Hvor og hvordan få fri rettshjelp?

Skrevet av Advokat.mobi 2. januar 2017

Hvem yter fri rettshjelp?

Fritt rettsråd ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt av velferdsetaten i Oslo kommune. Fri sakførsel ytes kun av privatpraktiserende advokater.

Personer som har tillatelse til å yte rettshjelp på avgrensende områder kan gis adgang til å yte fritt rettsråd innen de samme rettsområder. Andre enn advokater og rettshjelpere kan i enkelttilfeller også gis adgang til å gi fri rettshjelp. 
Enkelte studentrettshjelptiltak, offentlige servicekontorer og andre yter juridisk bistand utenfor rettergang. Tiltakene mottar offentlig støtte og har ikke anledning til å kreve betaling av klienten. De har heller ikke anledning til å yte rettshjelp i medhold av rettshjelploven.

Ikke alle advokater/rettshjelpere arbeider innenfor (alle) saksområdene for fri rettshjelp ordningen og/eller påtar seg fri rettshjelp oppdrag!

Beboere i Oslo & omegn kan få råd og veiledning ved oppmøte hos kommunalt advokatkontor i Storgaten 19.
For øvrig må/ytterligere kan man rette direkte henvendelse til (lokalt) privatpraktiserende advokater/rettshjelper, om vedkommende vil og kan yte deg fri rettshjelp i din aktuelle sak.
Innledningsvis må du i de fleste tilfeller fylle ut et egenerklæringsskjema om din økonomi m.m., samt dokumentere oppgitt aktuell økonomisk situasjon med utskrift av siste likning/selvangivelse og siste utbetalingsoppgave for lønn/trygd e.l.

Hvem innvilger fri rettshjelp?

Justis- og beredskapsdepartementet er øverste forvaltningsorgan for fri rettshjelp ordningen. Rett til å innvilge fri rettshjelp er delegert til Fylkesmennene, samt til domstolsapparatet/spesielle forvaltningsorgan i egne/prioriterte fri sakførsel saker og til privatpraktiserende advokater/rettshjelpere i bestemte fritt rettsråd saker. Fylkesmannen kan overprøve/tilsidesette advokater/retttshjelperes innvilgelse av egne fritt rettsåd. Statens sivilrettsforvaltning behandler klager over fylkesmennenes og fylkesnemndenes avslag på søknad om fri rettshjelp. Domstols avslag kan angripes ved anke til overordnet domstol.

Dersom inntekts- og formuesgrenser er oppfylt kan søknad om fritt rettsråd normalt behandles og avgjøres av egen valgt advokat/rettshjelper i prioriterte saker - om tap av arbeid eller leid bolig, erstatning for personskade/tap av forsørger/voldsoffer, klage på vedtak om trygd, samt uenigheter om barn og eiendeler ved samlivsbrudd. 
Er du allerede bistått av advokat/rettshjelper er det mest nærliggende å ta opp med vedkommende om du kan få innvilget/bør søke om fri rettshjelp (i ettertid).

Fylkesmannen kan innvilge fritt rettsråd i alle saker, og ut over fastsatt stykkpris. En søknad om fri rettshjelp til Fylkesmannen skal inneholde opplysninger om hva saken gjelder, og hvilken form for bistand det søkes om. Søknaden må gi utfyllende opplysninger om søkerens og eventuell ektefelle/partner eller samboers økonomiske stilling. Egenerklæringsskjema skal fylles ut og vedlegges søknaden. Dersom søknaden fremmes av en advokat skal denne medunderskrive erklæringen. Søknaden sendes som hovedregel til fylkesmannen i det fylket søker har bopel, eller oppholder seg over noe tid. (Adressen som er registrert i Folkeregisteret er ikke avgjørende for hvor søknaden skal sendes.)

Den rett eller det forvaltningsorgan som har saken til behandling har kompetanse til å innvilge fri sakførsel i alle saker som er prioritert for fri rettshjelp. Dersom fri sakførsel blir innvilget skal det oppnevnes prosessfullmektig for parten. Søknaden bør derfor opplyse hvem søker ønsker oppnevnt til å føre saken for seg.
Fylkesmannen kan innvilge fri sakførsel i ytterligere saker. Fremmes søknad om fri sakførsel ovenfor fylkesmannen skal ved førsteinstansbehandling vedlegges kopi av stevningen, og av eventuelt tilsvar og senere prosesskriv. Gjelder søknaden en ankesak vedlegges underinstansens avgjørelse, kopi av ankeerklæringen og eventuelt anketilsvar. Dersom det søkes etterbevilling av fri sakførsel legges ved kopi av aktuell dom eller kjennelse.
Hvis saken må behandles i forliksrådet skal søknad om fri sakførsel ikke fremmes før saken har vært behandlet der. Forliksklagen med påskrift om utfallet skal legges ved. I de saker der det trengs samtykke for å fremme anke skal dette spørsmålet være avgjort før det blir søkt om fri sakførsel. Når fylkesmannen har avgjort en søknad om fri sakførsel sendes melding om utfallet til søker, eller søkers advokat, og domstol. Dersom søknaden avslås skal det gis en begrunnelse for dette som bare sendes parten, slik at ikke domstolen og motparten ikke skal bli kjent med denne.

Søknad om fri rettshjelp i utlandet skal alltid sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette gjelder søknader om bistand både i sivile og straffesaker, herunder i alle barnebortføringssaker, uavhengig av hvor bistanden ytes.

Fylkesnemnda for sosiale saker avgjør spørsmål om fri sakførsel i egne saker.
Hvis barnevernet starter forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda men likevel ikke oversender forslag til vedtak til fylkesnemnda, eller fatter midlertidige tvangsvedtak og vedtaket ikke blir etterfulgt av at barnevernet starter forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda, skal eventuell bistand etter rettshjelpsloven gis som fritt rettsråd.
Klager over midlertidige vedtak avgjøres av fylkesnemnda, og nemnda skal etter oversendelse fra barneverntjenesten innvilge klager fri sakførsel. Dersom klagen sendes barneverntjenesten til forberedende behandling og saken løser seg før barneverntjenesten oversender saken til fylkesnemnda, skal spørsmålet om rettshjelp og salær behandles av fylkesmannen.

Kun fylkesmannen kan behandle søknader om dekning av søkers egne utgifter, motpartens saksomkostninger og utgifter til rettspolitisk arbeid.