Informasjon om fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et rettshjelptilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av egen økonomi. Tilbudet går ut på at staten i saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd helt eller delvis dekker utgifter ved rettshjelp. Rettshjelpordningen gjelder sivile saker, og suppleres av annet regelverk om forsvareroppnevning og bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Fritt rettsråd ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt av velferdsetaten i Oslo kommune. Fri sakførsel ytes kun av privatpraktiserende advokater.

Fritt rettsråd er fri rettshjelp utenfor rettergang, i form av rådgivning og bistand fra advokat/rettshjelper, i anledning et aktuelt problem.

Fri sakførsel er fri rettshjelp i rettssaker, og i saker for visse forvaltningsorgan, som innebærer dekning av saksutgifter som salær til egen advokat og fritak for behandlingsgebyr.

Fritak for rettsgebyr innebærer at man slipper å betale for å få behandlet saken i rettsapparatet.

Vilkår for fri rettshjelp

Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue.

Ikke økonomiske vilkår

Fri rettshjelp gis som hovedregel kun til personer, og ikke også til bedrifter og organisasjoner.

For personer bosatt i utlandet må vedkommendes problem ha særlig tilknytning til Norge, og det må foreligge behov for å engasjere advokat her i landet. Utgifter til rettshjelp ved utenlandsk domstol eller forvaltningsorgan dekkes som hovedregel ikke.

Fri rettshjelp omfatter ikke bistand som kan dekkes av det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt eller andre ordninger, eller som har privat forsikringsdekning eller kan erstattes på annen måte. Ved rettssaker kan fri rettshjelp også avslås fordi det anses urimelig at det offentlige skal betale for advokatbistand.

Økonomiske vilkår

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i nærmere bestemte behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto månedsinntekt over kr 29.166/årsinntekt over kr 350.000, eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger kr 45.000/samlet årsinntekt overstiger kr 540.000.

Det gis som hovedregel heller ikke fri rettshjelp i behovsprøvde saker dersom søker/søkers husstand har netto ligningsformue over kr 150.000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig av normal verdi og driftsmidler i personlig næringsdrift. Det kan i enkelttilfeller dispenseres fra de økonomiske grensene, men i praksis dispenseres det sjelden og svært sjelden dersom inntektsoverskridelse er større enn kr 20.000.

Personer i husstand med brutto årlig inntekt over kr 99.999 må i behovsprøvde saker betale en egenandel hvis fri rettshjelp bistanden overstiger 2 timer. Aktuelle egenandeler ved fritt rettsråd og fri sakførsel er henholdsvis kr 1215, og (25%) inntil kr 9720.

Fri rettshjelp saker

Iht. LOV-1980-06-13-35RettsrådSakførselBehovsprøving
Utlendingssaker§ 11.1.1§ 16.1.4Nei
Barnevern tvang§ 11.1.2§ 17.3.2Nei
Erstatning straffeforfølgning§ 11.1.3Nei
Voldsoffer sivil sak§ 11.1.4§ 16.1Nei
Vernepliktige§ 11.1.5§ 16.1/.1Nei
Bistandsadvokat§ 11.1.6LOV-1981-05-22-25-Kap-9-aNei
Tvangsekteskap§ 11.1.7§ 16.1Nei
Tvang sektor helse/sosial§ 11.1.8
§ 16.1.2
§ 17.3 | -2
Nei
Foreldretvister§ 11.2.1§ 16.2.1Ja
Ekteskapssaker§ 11.2.1(§ 16.2.2)Ja
Husstandsfellesskaplov§ 11.2.2Ja
Personskade/forsørgertap§ 11.2.3§ 16.2.3Ja
Utkastelse fra leid bolig§ 11.2.4§ 16.2.3Ja
Tap av arbeidsforhold§ 11.2.5§ 16.2.3Ja
Voldsoffer offentlig sak§ 11.2.6Ja
Folketrygd klagesaker§ 11.2.7§ 17.1Ja
EMD saker§ 12.1.1Ja
Barnebortføring§ 12.1.2§ 16.2.4Ja
Anbefalt@Sivilombudsmann§ 16.1.3Nei
Vergemålssaker§ 16.1.5Nei
Utsatt barn i foreldretvist§ 16.1.6Nei
Unntak i andre saker§ 11.3
§ 12.2
§ 16.3Ja

Ovenstående er en forenklet oversikt: For detaljert fremstilling henvises det til Rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp.


Publisert

Fri rettshjelp hele Norge
Fritt rettsråd

  Kontaktopplysninger

  Sak

  Saksopplysninger

  Egenerklæring


  NeiJa

  I denne sakenI annen sak

  Siste 2 årMer enn 2 år siden

  Samtykkeerklæring


  Ditt fødsels- eller d-nummer
  Postnummer til ditt bosted

  X
  FRITT RETTSRÅD