Rettshjelpsordning til sikring av berørte i EØS-saken

Rundskriv om særlig rettshjelptiltak i forbindelse med feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land

Rundskriv G-05/2019 | Dato: 30.04.2020

Justis- og beredskapsdepartementet | Referanse: 19/5252

Det er avdekket at NAV har hatt en feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land. Den feilaktige praktiseringen kan ha ført til at krav på ytelsene er blitt avslått, at ytelsene er stanset og at ytelser som er blitt utbetalt under det midlertidige oppholdet, feilaktig er krevd tilbakebetalt. NAV har av eget tiltak iverksatt en gjennomgang av disse sakene, og vil behandle sakene på ny.

Med hjemmel i rettshjelploven § 7 tredje ledd har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å iverksette et særlig rettshjelpstiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering. Det presiseres at søkere som har andre dekningsmuligheter ikke er omfattet av dette tiltaket. Det vises her til rettshjelploven § 5, som gjelder tilsvarende for denne gruppen.

Hvem omfattes av ordningen

 1. Ordningen omfatter personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller feilaktig tilbakebetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, fordi vedkommende etter juni 2012 midlertidig har oppholdt seg i et annet EØS-land. Ordningen gjelder der nytt vedtak ikke ender med full omgjøring til gunst for den det gjelder. Fritt rettsråd gis til disse personene uten økonomisk behovsprøving, uten at det påløper egenandel og etter følgende satser:
  1. Vurdering av om det det nye vedtaket skal påklages: 3 ganger offentlig salærsats.
  2. Utarbeidelse av klage til NAV Klageinstans/anke til Trygderetten: et tillegg på 4 ganger offentlig salærsats.
 2. Personer som har fått omgjort vedtak, helt eller delvis, og som mener å ha et økonomisk tap som kreves dekket etter alminnelige erstatningsregler, gis rett til fritt rettsråd uten økonomisk behovsprøving, uten at det påløper egenandel og etter følgende satser:
  1. Vurdering av erstatningskrav: 3 ganger offentlig salærsats.
  2. Fremsettelse av erstatningskrav overfor NAV: et tillegg på 5 ganger offentlig salærsats.
  3. Utarbeidelse av klage på erstatning overfor særlig klagenemnd2: 5 ganger offentlig salærsats.
 3. Dette tiltaket kommer til anvendelse uavhengig av om man i tillegg har vært utsatt for strafforfølgning og dermed har krav på fritt rettsråd etter rettshjelplovens 11 første ledd nr. 3.

Fylkesmannen i Oslo og Viken oppnevner, etter innspill fra Advokatforeningen, to koordinerende advokater. De koordinerende advokatene har til oppgave å sikre god og ensartet behandling av sakene ved å dele informasjon mellom advokatene som yter fritt rettsråd etter nr. 1 og 2. De koordinerende advokatene honoreres av Fylkesmannen i Oslo og Viken for medgått tid etter salærforskriften. Fylkesmannen i Oslo og Viken kan gi nærmere rammer for oppdraget.

Advokatene har adgang til å egeninnvilge rettshjelp med inntil stykkprissatsen som følger av nr. 1 og 2 ovenfor. Eventuell søknad om utvidet bevilling sendes til fylkesmannen og kan påklages til Statens sivilrettsforvaltning. Det vises her til forskrift til lov om fri rettshjelp §§ 3 -2 og 3 – 5 som gjelder tilsvarende. Det presiseres at grunnlaget for utvidet bevilling mht. vurdering av å påklage det nye vedtaket og vurdering av erstatningskrav, er stykkprisene i henholdsvis nr. 1 a) og nr. 2 a). For utarbeidelse av klage og fremsettelse av erstatningskrav er grunnlaget for utvidet bevilling stykkprisene i henholdsvis nr. 1 b) og nr. 2 b).

Eventuell utvidelse av ordningen

Omfanget den feilaktige anvendelsen av trygdeforordningen er enda ikke kjent. Dette gjelder både tidsramme, type ytelse mv. Eventuelle utvidelser i det særlige rettshjelptiltaket vil bli iverksatt gjennom endring av dette rundskrivet.

Rundskrivet trer i kraft umiddelbart.


Publisert

Fri rettshjelp hele Norge
Fritt rettsråd

  Kontaktopplysninger

  Sak

  Saksopplysninger

  Egenerklæring


  NeiJa

  I denne sakenI annen sak

  Siste 2 årMer enn 2 år siden

  Samtykkeerklæring


  Ditt fødsels- eller d-nummer
  Postnummer til ditt bosted

  X
  FRITT RETTSRÅD