Kjennelse LF-2019-99891

Domstolene kan innvilge fri sakførsel til fremme av erstatningkrav etter skadeserstatningsloven for sviktende oppfølging fra barnevernet og for manglende opplæring

Kjennelse LG-2017-40425

Senere søknad om fri sakførsel skal vurderes etter vilkår gjeldende på det tidspunktet stevningen ble inngitt

Kjennelse LB-2015-132401

Fri sakførsel som innvilges betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten utløper 3 måneder etter avsluttet prosessoppdrag i innvilgende instans

Kjennelse HR-2014-558-U

Fri rettshjelp som er prioritert i arbeidsrettssaker omfatter ikke arbeidstakere som går inn under tjenestemannsloven

Kjennelse HR-2014-139-U

Ved oppløsning av samboerforhold er økonomiske problemstillinger prioritert for fri rettshjelp tilsvarende som ved oppløsning av ekteskap