Forfatter: Domstol.no

 • LF-2019-99891

  Domstolene kan innvilge fri sakførsel til fremme av erstatningkrav etter skadeserstatningsloven for sviktende oppfølging fra barnevernet og for manglende opplæring

 • LE-2017-52157

  Fri rettshjelpsøkers bruttoinntekt på årsbasis beregnes fra det tidspunktet oppdraget blir påbegynt

 • LG-2017-40425

  Senere søknad om fri sakførsel skal vurderes etter vilkår gjeldende på det tidspunktet stevningen ble inngitt

 • LB-2016-111472

  Prosessfullmektig har ikke krav på utbetaling av salær etter at bevilling om fri sakførsel er trukket tilbake

 • LB-2015-201534

  Usikre formuesposter skal ikke medtas ved beregning av formuesgrensen for fri rettshjelp

 • LB-2015-132401

  Fri sakførsel som innvilges betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten utløper 3 måneder etter avsluttet prosessoppdrag i innvilgende instans

 • HR-2014-558-U

  Fri rettshjelp som er prioritert i arbeidsrettssaker omfatter ikke arbeidstakere som går inn under tjenestemannsloven

 • LB-2014-17216

  Bevilling til fri sakførsel gjelder (som hovedregel) fra og med stevning eller tilsvar

 • HR-2014-139-U

  Ved oppløsning av samboerforhold er økonomiske problemstillinger prioritert for fri rettshjelp tilsvarende som ved oppløsning av ekteskap

 • HR-2012-2081-U

  I ankesak om umyndiggjøring har begge sider krav på fri sakførsel uten behovsprøving

 • 2012-032758ASK-BORG/04

  Fri sakførsel kan søkes betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten

 • 2012-006486ASK-GULA/AVD1

  Søknad om etterbevilling av fri sakførsel skal avgjøres ut fra søkers økonomi når søknaden fremmes

 • 2011-139470ASK-BORG/04

  Ved avgjørelse om fri rettshjelp er det feil ikke å ta hensyn til endringer fra siste årsinntekt

 • HR-2011/861

  Offentlige salærsats kommer til anvendelse kun for del av advokatarbeide som kreves dekket av det offentlige

 • 2011-055719ASK-ELAG

  Sakskostnader må kunne forutsettes å ville bli unormalt høye, for sakstypen, for å kunne dispensere for inntektsgrense for fri sakførsel med mer enn kr 20 000

 • 2011-049297ASK-ELAG

  Usikre formuesposter som saksanlegg gjelder skal ikke medregnes ved avgjørelse av søknad om fri sakførsel

 • 2010-191502ASK-BORG/04

  Sakskostnader med kr 140 000 ved to rettssaker ansett ikke å være så høye at det ble dispensert fra inntektesgrense for fri rettshjelp, ved overskridelse med kr 90 000

Fritt rettsråd

Fri rettshjelp hele Norge

908 75 624

  Kontaktopplysninger

  Sak

  Saksopplysninger

  Egenerklæring


  NeiJa

  I denne sakenI annen sak

  Siste 2 årMer enn 2 år siden

  Samtykkeerklæring


  Ditt fødsels- eller d-nummer
  Postnummer til ditt bosted

  X
  Kontakt | Fritt rettsråd