Kategori: Rettsavgjørelse

 • LF-2019-99891

  Domstolene kan innvilge fri sakførsel til fremme av erstatningkrav etter skadeserstatningsloven for sviktende oppfølging fra barnevernet og for manglende opplæring

 • LE-2017-52157

  Fri rettshjelpsøkers bruttoinntekt på årsbasis beregnes fra det tidspunktet oppdraget blir påbegynt

 • LG-2017-40425

  Senere søknad om fri sakførsel skal vurderes etter vilkår gjeldende på det tidspunktet stevningen ble inngitt

 • LB-2016-111472

  Prosessfullmektig har ikke krav på utbetaling av salær etter at bevilling om fri sakførsel er trukket tilbake

 • LB-2015-201534

  Usikre formuesposter skal ikke medtas ved beregning av formuesgrensen for fri rettshjelp

 • LB-2015-132401

  Fri sakførsel som innvilges betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten utløper 3 måneder etter avsluttet prosessoppdrag i innvilgende instans

Fri rettshjelp ⇨Henvendelse
+ +