Kategori: Rettsavgjørelse

 • LF-2019-99891

  Domstolene kan innvilge fri sakførsel til fremme av erstatningkrav etter skadeserstatningsloven for sviktende oppfølging fra barnevernet og for manglende opplæring

 • LE-2017-52157

  Fri rettshjelpsøkers bruttoinntekt på årsbasis beregnes fra det tidspunktet oppdraget blir påbegynt

 • LG-2017-40425

  Senere søknad om fri sakførsel skal vurderes etter vilkår gjeldende på det tidspunktet stevningen ble inngitt

 • LB-2016-111472

  Prosessfullmektig har ikke krav på utbetaling av salær etter at bevilling om fri sakførsel er trukket tilbake

 • LB-2015-201534

  Usikre formuesposter skal ikke medtas ved beregning av formuesgrensen for fri rettshjelp

 • LB-2015-132401

  Fri sakførsel som innvilges betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten utløper 3 måneder etter avsluttet prosessoppdrag i innvilgende instans

 • HR-2014-558-U

  Fri rettshjelp som er prioritert i arbeidsrettssaker omfatter ikke arbeidstakere som går inn under tjenestemannsloven

 • LB-2014-17216

  Bevilling til fri sakførsel gjelder (som hovedregel) fra og med stevning eller tilsvar

 • HR-2014-139-U

  Ved oppløsning av samboerforhold er økonomiske problemstillinger prioritert for fri rettshjelp tilsvarende som ved oppløsning av ekteskap

 • HR-2012-2081-U

  I ankesak om umyndiggjøring har begge sider krav på fri sakførsel uten behovsprøving

 • 2012-032758ASK-BORG/04

  Fri sakførsel kan søkes betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten

 • 2012-006486ASK-GULA/AVD1

  Søknad om etterbevilling av fri sakførsel skal avgjøres ut fra søkers økonomi når søknaden fremmes

 • 2011-139470ASK-BORG/04

  Ved avgjørelse om fri rettshjelp er det feil ikke å ta hensyn til endringer fra siste årsinntekt

 • HR-2011/861

  Offentlige salærsats kommer til anvendelse kun for del av advokatarbeide som kreves dekket av det offentlige

 • 2011-055719ASK-ELAG

  Sakskostnader må kunne forutsettes å ville bli unormalt høye, for sakstypen, for å kunne dispensere for inntektsgrense for fri sakførsel med mer enn kr 20 000

 • 2011-049297ASK-ELAG

  Usikre formuesposter som saksanlegg gjelder skal ikke medregnes ved avgjørelse av søknad om fri sakførsel

 • 2010-191502ASK-BORG/04

  Sakskostnader med kr 140 000 ved to rettssaker ansett ikke å være så høye at det ble dispensert fra inntektesgrense for fri rettshjelp, ved overskridelse med kr 90 000

Fri rettshjelp hele Norge
Fritt rettsråd

  Kontaktopplysninger

  Sak

  Saksopplysninger

  Egenerklæring


  NeiJa

  I denne sakenI annen sak

  Siste 2 årMer enn 2 år siden

  Samtykkeerklæring


  Ditt fødsels- eller d-nummer
  Postnummer til ditt bosted

  X
  FRITT RETTSRÅD