Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp i behovsprøvde saker er økt fra kr 246.000 til kr 320.000 for enslige, og fra kr 369.000 til kr 490.000 for ektefeller/samboere.

Rettshjelpsordning til sikring av berørte i EØS-saken

Det er iverksatt et særlig rettshjelpstiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land.

Forsøk med førstelinjerettshjelp avvikles

Et to-årig forsøksprosjekt med adgang til gratis advokatkonsultasjon i inntil en time ved offentlige servicekontor i kommuner i Buskerud, Rogaland og Lindesnes-regionen avsluttes.