Rundskriv om fri rettshjelp

Revidert med endringer pr. 01.01.2021: Rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp orienterer om tolkninger og praktisering av rettshjelploven.

Sats for salær og egenandel

Satsen for salær til advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp, og dermed for egenandel ved fri rettshjelp, er med virkning fra 1.1.2021 forhøyet fra kr 1060 til kr 1085.

Rettshjelpsordning til sikring av berørte i EØS-saken

Det er iverksatt et særlig rettshjelpstiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land.

Forsøk med førstelinjerettshjelp avvikles

Et to-årig forsøksprosjekt med adgang til gratis advokatkonsultasjon i inntil en time ved offentlige servicekontor i kommuner i Buskerud, Rogaland og Lindesnes-regionen avsluttes.

Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp i behovsprøvde saker er fra 1.1.2009 forhøyet til kr 246.000 for enslige, og til kr 369.000 for ektefeller/samboere.