Hvor og hvordan få fri rettshjelp?

Skrevet av Advokat.mobi man 02/01/2017 - 08:00

Fri rettshjelp ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt ved offentlig advokatkontor. Fri sakførsel ytes kun av privatpraktiserende advokater.

Enkelte studentrettshjelptiltak, offentlige servicekontorer og andre yter gratis juridisk bistand utenfor rettergang.

Viderehenvisninger:
HELE NORGE 
Advoktvakterhttp://www.advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/
Finn advokathttp://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat
Studenttiltak: http://gratisrettshjelp.no/
OSLO & OMEGN

Offentlig advokatkontor: https://www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/fri-rettshjelp/
Webskjema (advokatfirma): http://frirettshjelp.oslo.no/

Informasjon om fri rettshjelp

Skrevet av Advokat.mobi man 02/01/2017 - 08:00
Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Dette gjelder i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd. Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang. I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har, men i mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp: Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag) over kr 20 500, dvs. over kr 246 000 på årsbasis, eller skattbar formue over kr 100 000. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi, eller driftsmidler. Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med kr 369 000 - tilsvarende løpende kr 30 750 pr. måned. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige kr 100 000.