Informasjon om fri rettshjelp

Skrevet av Advokat.mobi 2. januar 2020
Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Dette gjelder i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd. Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang. Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr.

Fritt rettsråd ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt ved offentlig advokatkontor. Fri sakførsel ytes kun av privatpraktiserende advokater.
Advokatvakter i regi av Advokatforeningen og diverse studentrettshjelptiltak, og andre, yter gratis juridisk bistand utenfor rettergang som alternativer til fritt rettsråd.