Informasjon om fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et rettshjelptilbud som går ut på at staten i bestemte tilfeller dekker utgifter til rettsråd og sakførsel.

Fremhevet innlegg

Publisert
Kategorisert som Informasjon

Rundskriv om fri rettshjelp

Revidert med endringer pr. 01.01.2021: Rundskriv 1/2017 om fri rettshjelp orienterer om tolkninger og praktisering av rettshjelploven.

Sats for salær og egenandel

Satsen for salær til advokater og rettshjelpere som yter fri rettshjelp, og dermed for egenandel ved fri rettshjelp, er med virkning fra 1.1.2021 forhøyet fra kr 1060 til kr 1085.

Rettshjelpsordning til sikring av berørte i EØS-saken

Det er iverksatt et særlig rettshjelpstiltak uten økonomisk behovsprøving for personer som er omfattet av NAVs feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land.

Kjennelse LF-2019-99891

Domstolene kan innvilge fri sakførsel til fremme av erstatningkrav etter skadeserstatningsloven for sviktende oppfølging fra barnevernet og for manglende opplæring

Kjennelse LG-2017-40425

Senere søknad om fri sakførsel skal vurderes etter vilkår gjeldende på det tidspunktet stevningen ble inngitt

Kjennelse LB-2015-132401

Fri sakførsel som innvilges betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten utløper 3 måneder etter avsluttet prosessoppdrag i innvilgende instans